پخش زنده و آرشیو رادیو

صبح جمعه با شما

جمعه 7 آبان 1400 ساعت 09:00 به مدت 145 دقیقه

اطلاعات برنامه

صبح جمعه با شما

این برنامه با رویكرد تفریحی و سرگرمی و به نقد موضوعات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی روز می پردازد.

پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

لیست قطعات

تقویت روحیه شادابی و امید و نشاط، ترویج روحیه انتقاد پذیری

عوامل برنامه