پخش زنده و آرشیو رادیو

كافه هنر(زنده)

چهارشنبه 29 دی 1400 ساعت 16:00 به مدت 40 دقیقه

اطلاعات برنامه

كافه هنر(زنده)

معرفی هنرمندان- نقد سینمایی آثار- رویداد های روز فرهنگی با گزارش تینا میركریمی- آیین سخن

خانم شیما شریفی(عضو گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی) و مهدی صالحی(كارشناس و پژوهشگر ادبیات)، شماره پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

لیست قطعات
عوامل برنامه