پخش زنده و آرشیو رادیو

فرهنگ مردم

جمعه 6 خرداد 1401 ساعت 21:35 به مدت 25 دقیقه

اطلاعات برنامه

فرهنگ مردم

نقش و جایگاه عصاری و عصارخانه ها/ضرب المثل هایی درباره عصاری و ریشه ضرب المثل" یا تو بهتر می خری یا عصارخونه/صحبتهای آقای سالخورده پژوهشگر فرهنگ مردم آرین شهر خراسان جنوبی درباره چوپانی/توضیح درباره روستایی آرین شهر خراسان جنوبی/تعین مزد چوپانی/چگونگی انتخاب اسامی گوسفند /غذایی چوپان/دوبینی های مربوطه چوپان وگوسفند/ضرب المثل هایی درباره چوپان و گوسفند/ادبیات شفاهی مربوط به چوپانی همراه با نی و آواز چوپانی

پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+

فهرست قطعات

زمان پخش : جمعه ها ساعت 21:30 به مدت 30 دقیقه/ تهیه كننده : زهرا فقیه میرزایی / مجری: شمسی فضل اللهی و محمد محسن رفیعی

عوامل برنامه