پخش زنده و آرشیو رادیو

به رنگ خدا

جمعه 27 بهمن 1402 ساعت 15:15 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

به رنگ خدا

تفسیر و شرح مختصر آیات قرآن و پخش زیباترین نغمه های قرآنی

پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+

فهرست قطعات