پخش زنده و آرشیو رادیو

نو آفرین

دوشنبه 23 دی 1398 ساعت 12:30 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

نو آفرین

خبرهای خوب حوزه علمی و فناوری كشور- شناسایی و مطالعات نوین آبهای زیرزمینی

تهیه كننده: نازنین علیدادیانی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات

این نخبگان با ما از چگونگی تشكیل شركت دانش بنیان خود می‌گویند یا طرحشان را معرفی می‌كنند. تهیه كننده و گوینده: نازنین علیدادیانی