پخش زنده و آرشیو رادیو

آنچه شما ساخته اید

جمعه 26 اردیبهشت 1399 ساعت 09:00 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

آنچه شما ساخته اید

پخش برنامك هایی كه توسط مخاطبان ساخته شده است

تهیه كننده: حسین خلیل نژاد- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

لیست قطعات

عوامل برنامه نیز به شرح زیر می باشد تهیه كننده : حسین خلیل نژاد گوینده :محسن دین محمد

عوامل برنامه