پخش زنده و آرشیو رادیو

یكی مثل ماه(زنده)

سه شنبه 29 فروردین 1402 ساعت 18:00 به مدت 90 دقیقه

اطلاعات برنامه

یكی مثل ماه(زنده)

ویژه برنامه افطار- اذان مغرب به افق تهران: 18:58- موذن: شیخ محمد عبدالوهاب طنطاوی

شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات