پخش زنده و آرشیو رادیو

هشتاد، نود

جمعه 8 اردیبهشت 1402 ساعت 12:30 به مدت 45 دقیقه

اطلاعات برنامه

هشتاد، نود

بیان دغدغه های نوجوانان در حوزه شناخت

تهیه كننده: مجتبی امیری- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات