پخش زنده و آرشیو رادیو

موكب

دوشنبه 4 دی 1402 ساعت 22:00 به مدت 45 دقیقه

اطلاعات برنامه

موكب

موكب- تاثیر طوفا الاقصی بر منطقه و جهان- گفتگو با علیرضا فیروزی كارشناس مسائل غرب آسیا و فلسطین- عماد هلالات كارشناس مسائل غرب آسیا و فلسطین

تهیه كننده: اكرم زمانی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167787+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات