پخش زنده و آرشیو رادیو

جوونی كه شما باشید

جمعه 10 فروردین 1403 ساعت 07:00 به مدت 60 دقیقه

اطلاعات برنامه

جوونی كه شما باشید

زندگی اینجا جریان داره- آشنایی با مشاهیر و چهره های علمی و فرهنگی هر شهر و استان

شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات