پخش زنده و آرشیو رادیو

فرمول یك(زنده)

شنبه 26 تیر 1395 ساعت 17:00 به مدت 60 دقیقه

اطلاعات برنامه

فرمول یك(زنده)

شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات

معرفی جاذبه ها و ظرفیت های استان و توانمندی های شهرستان ها

عوامل برنامه