پخش زنده و آرشیو رادیو

نقطه سر خط

دوشنبه 11 اردیبهشت 1396 ساعت 17:00 به مدت 45 دقیقه

اطلاعات برنامه

نقطه سر خط

ویژه برنامه انتخابات سال 96

شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات

این برنامه به انتخابات شوراها و ریاست جمهوری 1396 می پردازد.