پخش زنده و آرشیو رادیو

فقه پویا(تكرار)

دوشنبه 22 مهر 1398 ساعت 02:00 به مدت 40 دقیقه

اطلاعات برنامه

فقه پویا(تكرار)

تبیین مبانی فقهی و حقوقی گفتمان های نظام و مسائل نو پدید

لیست قطعات