پخش زنده و آرشیو رادیو

فقه پویا

یکشنبه 21 مهر 1398 ساعت 14:50 به مدت 40 دقیقه

اطلاعات برنامه

فقه پویا

تبیین مبانی فقهی و حقوقی گفتمان های نظام و مسائل نو پدید

لیست قطعات