پخش زنده و آرشیو رادیو

دو چهرگان

دوشنبه 29 مهر 1398 ساعت 19:40 به مدت 20 دقیقه

اطلاعات برنامه

دو چهرگان

نفاق و منافق از نگاه قرآن و روایات

لیست قطعات
عوامل برنامه