پخش زنده و آرشیو رادیو

به رنگ خدا

شنبه 27 مهر 1398 ساعت 17:30 به مدت 80 دقیقه

اطلاعات برنامه

به رنگ خدا

موضوع: عشق به امام حسین(ع)

اذان مغرب به افق قم 17:46

لیست قطعات

برنامه" به رنگ خدا" دغدغه های خانواده ها برای شروع سال تحصیلی را ازمنظر دین واكاوی می كند

عوامل برنامه