پخش زنده و آرشیو رادیو

خبر قرآنی(زنده)

یکشنبه 26 خرداد 1398 ساعت 16:00 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

خبر قرآنی(زنده)

لیست قطعات

این برنامه در دوبخش و در ساعات 11:00و 16:00 به سمع شنوندگان می رسد.