پخش زنده و آرشیو رادیو

خبر سراسری(زنده)

دوشنبه 27 خرداد 1398 ساعت 08:00 به مدت 10 دقیقه

اطلاعات برنامه

خبر سراسری(زنده)

لیست قطعات

این برنامه در دوبخش و در ساعات 11:00و 16:00 به سمع شنوندگان می رسد.