پخش زنده و آرشیو رادیو

خبر قرآنی(زنده)

چهارشنبه 29 خرداد 1398 ساعت 11:00 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

خبر قرآنی(زنده)

لیست قطعات

این برنامه در دوبخش و در ساعات 11:00و 16:00 به سمع شنوندگان می رسد.