پخش زنده و آرشیو رادیو

زندگی كنیم

چهارشنبه 29 خرداد 1398 ساعت 11:55 به مدت 5 دقیقه

اطلاعات برنامه

زندگی كنیم

لیست قطعات

تبیین راه كارهای عملی برای زندگی خوب قرآنی، مرور مهارت های زندگی خوب بر اساس آیات قرآن كریم و تبیین راههای عمل كردن به آیات و كاربردی كردن آن ها در زندگی از اهداف كاربردی این برنامه است. این برنامه به همت گروه علوم قرآنی، تهیه كنندگی رضا صفری و كارشناسی مهدی رستمی، روزهای شنبه تا پنجشنبه از ساعت 11:40 به مدت 5 دقیقه از رادیو قرآن پخش می شود.