پخش زنده و آرشیو رادیو

نام آوران ایران زمین

پنجشنبه 15 فروردین 1398 ساعت 17:30 به مدت 60 دقیقه

اطلاعات برنامه

نام آوران ایران زمین

مفاخر ایران زمین- مهدی آذر سینا(نوازنده موسیقی)

كاری از گروه تاریخ و اندیشه

لیست قطعات
عوامل برنامه