پخش زنده و آرشیو رادیو

رویای كاغذی

دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 ساعت 23:45 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

رویای كاغذی

معرفی و خوانش قطعه ای از یك كتاب- "فرشته ای كه بالهایش به زمین میخكوب شد"

كاری از گروه كتاب

لیست قطعات