پخش زنده و آرشیو رادیو

نیستان

دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 ساعت 22:00 به مدت 60 دقیقه

اطلاعات برنامه

نیستان

برگی از موسیقی اصیل ایرانی- گفتگو و مرور كارنامه هنری موسیقیدانان ایران

كیوان ساكت و خانم ها ندا رادمهر و فرنوش تدین(كارشناسان)- كاری از گروه ادب و هنر

لیست قطعات
عوامل برنامه