پخش زنده و آرشیو رادیو

نیستان

یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 ساعت 22:00 به مدت 60 دقیقه

اطلاعات برنامه

نیستان

برگی از موسیقی اصیل ایرانی- گفتگو و مرور كارنامه هنری موسیقیدانان ایران- موسیقی آمریكای شمالی

كیوان ساكت و خانم ها ندا رادمهر و فرنوش تدین(كارشناسان)- كاری از گروه ادب و هنر

لیست قطعات
عوامل برنامه