پخش زنده و آرشیو رادیو

نام آوران ایران زمین

پنجشنبه 16 خرداد 1398 ساعت 18:00 به مدت 60 دقیقه

اطلاعات برنامه

نام آوران ایران زمین

مفاخر ایران زمین- میرمحمد گمینی

كاری از گروه تولید و تامین

لیست قطعات
عوامل برنامه