پخش زنده و آرشیو رادیو

كتاب بان

شنبه 29 مرداد 1401 ساعت 10:30 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

كتاب بان

جشن های امضای كتاب و ترویج كتابخوانی

علی اكبر زین العابدین، منصور ضابطیان و خانم پوران نجم الدینی(كارشناسان)

فهرست قطعات