پخش زنده و آرشیو رادیو

كتاب بان

شنبه 5 شهریور 1401 ساعت 10:30 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

كتاب بان

پیوند كودكان اتباع با كودكان ایرانی از طریق كتاب

علی اكبر زین العابدین و خانم ها مریم نبی زاده و آمنه كارگر اومالی(كارشناسان)

فهرست قطعات