پخش زنده و آرشیو رادیو

سعدی نامه

پنجشنبه 15 اردیبهشت 1401 ساعت 23:15 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

سعدی نامه

رویشی تماشایی از روشنگری های ادبی و حكمی گلستان سعدی به روایت استاد مهدی امین پور

فهرست قطعات