پخش زنده و آرشیو رادیو

جستجوی فردا

شنبه 30 اردیبهشت 1396 ساعت 16:30 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

جستجوی فردا

خوانش قسمت هایی از كتاب اعترافات یك بازیگر

با حضور سید ابوالفضل طاهری

فهرست قطعات

بررسی مسایل جمعیت شناسی ایران و جهان