پخش زنده و آرشیو رادیو

پشت پلك صبح- گروه تغذیه(زنده)

چهارشنبه 29 آبان 1398 ساعت 00:30 به مدت 120 دقیقه

اطلاعات برنامه

پشت پلك صبح- گروه تغذیه(زنده)

كودكانمان را با احترام خطاب كنیم

با حضور دكتر ابراهیمی مقدم(روانشناس)

لیست قطعات
عوامل برنامه