پخش زنده و آرشیو رادیو

تپش مهر

پنجشنبه 30 آبان 1398 ساعت 23:10 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

تپش مهر

آشنایی با فعالیت های بسیج جامعه پزشكی

شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

لیست قطعات