پخش زنده و آرشیو رادیو

پشت پلك صبح- گروه تغذیه(زنده)

جمعه 1 آذر 1398 ساعت 00:30 به مدت 120 دقیقه

اطلاعات برنامه

پشت پلك صبح- گروه تغذیه(زنده)

نابینایی ناتوانی نیست

با حضور دكتر ابراهیمی مقدم(روانشناس)

لیست قطعات
عوامل برنامه