پخش زنده و آرشیو رادیو

چشم انداز

جمعه 1 آذر 1398 ساعت 22:10 به مدت 55 دقیقه

اطلاعات برنامه

چشم انداز

فرونشست ها

با حضور آقای یحیی جمور(معاون امور فنی سازمان نقشه برداری كشور) و آقای علی بیت اللهی(مدیر مركز زلزله شناسی مركز تحقیقات راه، مسكن و شهرسازی)

لیست قطعات