پخش زنده و آرشیو رادیو

غذا سلامت زندگی

شنبه 2 آذر 1398 ساعت 13:30 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

غذا سلامت زندگی

نقش تغذیه در سلامت پوست

با حضور دكتر محمدباقر ملجایی(دكترای تغذیه)

لیست قطعات

همچنین روزهای فرد در این برنامه درباره مباحث صنایع غذایی با هدف پرداختن به شعار سال سازمان بهداشت جهانی كه ایمنی غذا از مزرعه تا سفره است، صحبت می شود. برنامه «غذا، سلامت، زندگی» شنبه تا چهارشنبه از ساعت 13:30 به مدت 30 دقیقه با شما همراه می شود. تهیه كننده این برنامه سولماز عطایی، گوینده ندا خواجه نوری كارشناس صنایع غذایی و مشاور محمدرضا عفیفی دانشجوی دكترای صنایع غذایی هستند.

عوامل برنامه