پخش زنده و آرشیو رادیو

سپهر دانش(زنده)

شنبه 2 آذر 1398 ساعت 22:10 به مدت 105 دقیقه

اطلاعات برنامه

سپهر دانش(زنده)

طرح یك مورد بیماری از اساتید دانشگاه های علوم پزشكی استان زاهدان

شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

لیست قطعات
عوامل برنامه