پخش زنده و آرشیو رادیو

با نخبگان(تكرار)

شنبه 2 آذر 1398 ساعت 04:00 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

با نخبگان(تكرار)

معرفی نخبگان در عرصه سلامت

شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

لیست قطعات