پخش زنده و آرشیو رادیو

مجله سالمندی(تكرار)

شنبه 2 آذر 1398 ساعت 15:00 به مدت 60 دقیقه

اطلاعات برنامه

مجله سالمندی(تكرار)

آنتی بیوتیك ها و مصرف منطقی در سالمندان

با حضور خانم دكتر محمدحسینی(داروساز)

لیست قطعات