پخش زنده و آرشیو رادیو

پشت پلك صبح- گروه تغذیه(زنده)

دوشنبه 4 آذر 1398 ساعت 00:30 به مدت 120 دقیقه

اطلاعات برنامه

پشت پلك صبح- گروه تغذیه(زنده)

چگونه نوجوانم را در مسیر استقلال كمك كنم؟

با حضور دكتر شریفی یزدی(جامعه شناس) و دكتر بابامرادی(روانشناس)

لیست قطعات
عوامل برنامه