پخش زنده و آرشیو رادیو

سپهر دانش(زنده)

دوشنبه 4 آذر 1398 ساعت 22:10 به مدت 105 دقیقه

اطلاعات برنامه

سپهر دانش(زنده)

طرح یك مورد بیماری از اساتید دانشگاه های علوم پزشكی استان زاهدان

ارتباط تلفنی با دكتر علیرضا سلیمانی(فوق تخصص عفونی كودكان)

لیست قطعات
عوامل برنامه