پخش زنده و آرشیو رادیو

یادداشت های روزانه من(تكرار)

دوشنبه 4 آذر 1398 ساعت 21:30 به مدت 10 دقیقه

اطلاعات برنامه

یادداشت های روزانه من(تكرار)

مروری بر عملكرد روزانه و بررسی دغدغه های ذهن و روان

شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

لیست قطعات