پخش زنده و آرشیو رادیو

درنگ(تكرار)

چهارشنبه 2 بهمن 1398 ساعت 04:45 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

درنگ(تكرار)

رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش

شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

لیست قطعات