پخش زنده و آرشیو رادیو

سپهر دانش(زنده)

سه شنبه 1 بهمن 1398 ساعت 22:10 به مدت 105 دقیقه

اطلاعات برنامه

سپهر دانش(زنده)

طرح یك مورد بیماری از اساتید دانشگاه های علوم پزشكی آبادان

ارتباط تلفنی با دكتر شكراله سلمان زاده(متخصص عفونی)

لیست قطعات
عوامل برنامه