پخش زنده و آرشیو رادیو

پشت پلك صبح- گروه تغذیه(زنده)

چهارشنبه 2 بهمن 1398 ساعت 00:30 به مدت 120 دقیقه

اطلاعات برنامه

پشت پلك صبح- گروه تغذیه(زنده)

همیشه را ه را برای وسایل نقلیه اورژانس باز كنیم

شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

لیست قطعات
عوامل برنامه