پخش زنده و آرشیو رادیو

پشت پلك صبح- گروه تغذیه(زنده)

دوشنبه 7 بهمن 1398 ساعت 00:30 به مدت 120 دقیقه

اطلاعات برنامه

پشت پلك صبح- گروه تغذیه(زنده)

چقدر سر سفره از نمكدان استفاده می كنید؟

با حضور دكتر منصور رضایی(دكترای تغذیه)

لیست قطعات
عوامل برنامه