پخش زنده و آرشیو رادیو

به رسم ارادت- گروه بهداشت و تندرستی(زنده)

دوشنبه 7 بهمن 1398 ساعت 17:00 به مدت 90 دقیقه

اطلاعات برنامه

به رسم ارادت- گروه بهداشت و تندرستی(زنده)

ایثار و گذشت(انفاق گروهی و خانوادگی)

ارتباط تلفنی با دكتر خویی(كارشناس مذهبی) اذان مغرب: 17:45 مؤذن: حسنی كارگر

لیست قطعات