پخش زنده و آرشیو رادیو

نیم نگاه- گروه بهداشت و تندرستی(زنده)

سه شنبه 16 اردیبهشت 1399 ساعت 12:00 به مدت 40 دقیقه

اطلاعات برنامه

نیم نگاه- گروه بهداشت و تندرستی(زنده)

انعكاس نقش ماماها در كنترل و غربالگری كووید 19در ایام پاندمی

ارتباط تلفنی با خانم دكتر ماریا صادقی(رئیس جمعیت مامایی) و دكتر تبریزی(رئیس مدیریت شبكه های وزارت بهداشت)

لیست قطعات