پخش زنده و آرشیو رادیو

به زندگی سلام كن

یکشنبه 27 اسفند 1402 ساعت 06:30 به مدت 90 دقیقه

اطلاعات برنامه

به زندگی سلام كن

و سال 1402 به روزهای پایانی رسید . بهترین خاطره شما ازسال 1402 چه بود؟[خانه دارشدید؟صاحب فرزند شدید؟ جشن فارغ التحصیلی.‌‌ استخدام شدید؟

شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

فهرست قطعات