پخش زنده و آرشیو رادیو

صبح و زندگی(زنده)

شنبه 24 مهر 1395 ساعت 07:05 به مدت 80 دقیقه

اطلاعات برنامه

صبح و زندگی(زنده)

همدلی و همراهی كردن با دیگران

با حضور آقای دكتر فرشاد شیبانی(روانشناس)

فهرست قطعات
عوامل برنامه