پخش زنده و آرشیو رادیو

صبح و زندگی(زنده)

چهارشنبه 28 مهر 1395 ساعت 07:05 به مدت 80 دقیقه

اطلاعات برنامه

صبح و زندگی(زنده)

گذشت و بخشش در تعاملات اجتماعی

با حضور آقای دكتر صفاری نیا(روانشناس اجتماعی)

فهرست قطعات
عوامل برنامه