پخش زنده و آرشیو رادیو

صبح و زندگی(زنده)

پنجشنبه 29 مهر 1395 ساعت 07:05 به مدت 80 دقیقه

اطلاعات برنامه

صبح و زندگی(زنده)

چگونه از تولید كنندگان حمایت كنیم؟

با حضور آقای دكتر مسلم خانی(مشاور وزیر تعاون در امور كار و رفاه اجتماعی در حوزه كارآفرینی)

فهرست قطعات
عوامل برنامه